دسترسی به آسمان
۱۹
شهریور

دسترسی به آسمان

رسیدن به آسمان برج میلاد، 435 متر در آسمان تهران سر کشیده است. این برج بلندترین برج ایران و ششمین برج مخابراتی بلند دنیاست. حتی از فاصله ی دور،...

ادامه مطلب