استان تهران

محل: جاده فتح، استان تهران

عمليات طراحي و نصب:

تعداد مولدها:

ظرفیت نهایی نیروگاه

بهره برداري، نگهداري و تعميرات:

اشتراک گذاری: