استان آذربایجان شرقی

محل: تبریز، استان آذربایجان شرقی

عمليات طراحي و نصب:

تعداد مولدها:

ظرفیت نهایی نیروگاه

بهره برداري، نگهداري و تعميرات:

اشتراک گذاری: