#
  • English
  • 13 تیر 1399 ساعت:16:17:19
  • 021-43947

نیروگاه برق کوثر خرم آباد

  • محل: خرم آباد، نیروگاه برق کوثر خرم آباد

  • عمليات طراحي و نصب: 1396

  • تعداد مولدها: 5 دستگاه گازسوز MTU سری 4000 بصورت کانتینری

  • ظرفیت نیروگاه 7.8 مگاوات

  • استقرار در محوطه صنعتی

  • امکان تغذيه جزيره اي منطقه در فازهای آتی

#