#
  • English
  • 3 خرداد 1398 ساعت:0:11:15
  • 021-43947

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی 1000 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک با شرکت توانیر