#
  • English
  • 3 بهمن 1397 ساعت:19:49:11
  • 021-43947

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی 1000 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک با شرکت توانیر