#
  • English
  • 10 مهر 1399 ساعت:3:58:56
  • 021-43947

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی

انعقاد تفاهم نامه داخلی سازی 1000 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک با شرکت توانیر